Strømleverandørene setter kundene sist.

Det er lett å føle seg som Chevy Chase når du skal velge strømleverandør.


Og nå føler vi oss mye bedre.


De beste digitale tjenestene blir til når folk samarbeider.

Foto: Julius Holstein


Å være god på innhold handler om mer enn å kunne skrive.


Det finnes enkle verktøy som lar deg teste hva som fungerer.


Grunnleggende om GDPR — med ord du forstår.

Mange ser litt sånn ut når de leser eller hører om GDPR. (Foto: Tambako/CC)


Slik jobbet vi med å forbedre 30 tekster på bdo.no.


Vi testet metoden i tre dager.


Nytt intranett? Begynn med å definere hva det ikke skal være.


Dette lærte vi av å redesigne mycall.no.

Prosjektet omfattet både åpne og innloggede sider.

Raskt i prototype

En av ambisjonene innledningsvis i prosjektet var å lage en klikkbar prototype så kjapt som mulig. Grundig forarbeid, med kartlegging…

Bjørn Bergslien

Senior UX-designer i Okse

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store