Tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh năm 2016

Đối tượng tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh năm 2016

Đối tượng tuyển sinh được quy định: Là những sinh viên đã có Văn bằng đại học chính quy của tất cả các trường và viện đại học.

Các ngành tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh năm 2016

Tuyển sinh đối với các ngành sau:

- Ngành Kinh tế;

- Ngành Quản trị kinh doanh;

- Ngành Kinh doanh quốc tế;

- Ngành Marketing;

- Ngành Tài chính — Ngân hàng;

- Ngành Kế toán;

- Ngành Luật.

Hồ sơ dự tuyển văn bằng 2 Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh năm 2016

- Giấy đăng ký học văn bằng 2 (theo mẫu quy định của trường);

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học chính quy thứ nhất;

- Bản sao kết quả học tập phải có ghi rõ tên môn học,số tín chỉ, điểm thi từng môn và tên chuyên ngành đào tạo;

- Bản sao giấy khai sinh;

- 03 ảnh the cỡ 3x4cm. Trong đó 01 ảnh dán vào bìa hồ sơ, 01 ảnh dán vào phiếu đăng ký học văn bằng

02 có đóng dấu giáp lai của cơ quan đang công tác hoặc địa phương, 01 ảnh để trong phong bì phải ghi họ tên và ngày sinh).

Môn thi tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh năm 2016

Thí sinh thi tuyển sinh 02 môn:

- Ngành Quản trị học;

- Ngành Kinh tế vi mô.

Các môn thi theo hình thức trắc nghiệm.

Chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh văn bằng 2 Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh năm 2016: 2.000 sinh viên.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.