Реаговање на текст у Куриру од 14. марта 2016.

Ексклузивно! Ово само Курир сме (може) да објави

Извор: Курир, http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/americkavlada-vakcine-za-bebe-su-opasne-clanak-2172009
  1. Колико је захтева за одштету заправо поднето?
  2. За које вакцине су поднети захтеви за одштету?
  3. За које вакцине су захтеви за одштету прихваћени?

Колико је захтева за одштету заправо поднето?

Извор: HRSA, http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/statisticsreport.pdf

За које вакцине су поднети захтеви за одштету?

Извор: HRSA, http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/statisticsreport.pdf
Извор: Курир, http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/americkavlada-vakcine-za-bebe-su-opasne-clanak-2172009

За које вакцине су захтеви за одштету прихваћени?

Извор: HRSA, http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/statisticsreport.pdf
Извор: HRSA, http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation/data/statisticsreport.pdf

Пар речи за крај

  • Да скрене пажњу на приступ који би требало да се примењује када се воде јавне дискусије на тему вакцинације, а то је да сви аргументи за и против треба да буду јасно изнешени и да потичу из кредибилних извора (са линковима истих). HRSA извештај који је Курир поделио са нама је заиста врло интересантан и штета што те новине нису ушле у његову дубљу анализу, већ су се определиле за аматерски и таблоидски приступ.
  • Да подстакне развијање критичког мишљења о темама које се тичу целог друштва, поготову у условима у којима се сервирају информације у Србији (кратак формат, без контекста и проверених извора).

--

--

--

ex-Skyper, half-marathon runner, charity hacker and self-driving car technology enthusiast.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Bogdan Djukic

Bogdan Djukic

ex-Skyper, half-marathon runner, charity hacker and self-driving car technology enthusiast.

More from Medium

IndyCar Honda Indy Grand Prix of Alabama 2022 in retrospect: Post-race analysis

IndyCar Will Power 2022 Alabama

4 Steps to Maintain Momentum in Your Yoga Business

Rice with Crust: A 500 years old recipe! [dry rice]

Predicting NYC Taxi Trip Durations