ทรายแมวมีกี่ชนิด ? แต่ละชนิดมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ?

 • ทรายแมวชนิดจับเป็นก้อน (Clumping litter) มีสารเบนโทไนท์ (bentonite) เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งสารเบนโทไนท์เมื่อมันสัมผัสความชื้นหรือน้ำ สารจะจับตัวเป็นก้อนแข็งทำให้แยกเฉพาะส่วนที่เป็นก้อนออกมาง่าย แต่ด้วยเหตุที่ผลิตภัณฑ์มีสมบัติจับตัวเป็นก้อนได้ ดังนั้นผู้ผลิตทรายแมวชนิดนี้จึงมักระบุว่า ไม่ควรเทลงในโถชักโครก เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันได้ซึ่งทรายชนิดนีี้ก็เป็นที่นิยมใช้กันส่วนมาก
  Happycatshouse รับฝากแมว โรงแรมแมว

  Written by

  Happycatshouse บริการรับฝากน้องแมว ไม่ขังกรงห้องแอร์ขนาด 4.8*1.9m อุปกรณ์พื้นฐานครบถ้วน เราดูแลน้องทุกตัวเหมือน น้องแมวของเราเองค่ะ www.happycatshouse.com

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade