BeArtBeYou

Creieu que tothom que busca les vostres referències a internet troba tota la informació que necessita? Creieu que els vostres clients tenen una forma còmoda de comunicar-se amb vosaltres a qualsevol hora encara que sigui fora de l’horari laboral? No dubteu en preguntar-nos i us informarem de com podem crear junts la vostra presència online.

Creiem que és important veure les oportunitats que ens ofereixen les xarxes socials, veure quines són les millors eines a utilitzar depenent d’allò que volem comunicar; com també és important acompanyar, escoltar i crear a cada minut l’originalitat que tothom té.

Volem compartir amb vosaltres la passió per la nostra professió, ja que ajudar als amics a crear-se un perfil està molt bé, però crear i implementar un pla de comunicació online és anar un pas més enllà.

És gràcies a la comunicació com a través dels segles s’han anat creant les comunitats, ara amb l’auge de les tecnologies han sorgit les comunitats online. L’evolució és constant i desde Be Art Be You volem crear, evolucionar i augmentar la presència online dels nostres clients i amics.

Animeu-vos a formar part d’aquesta realitat!


Originally published at beartbeyou.com on October 11, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.