เรื่องแรกเริ่ม

หลังจากที่ได้พบกับความเจ็บปวดที่ซ้ำซ้อนจากการปฏิเสธคนๆหนึ่งด้วยตัวเราเอง เราก็คิดว่า เรื่องความรักความชอบนั้นคงไม่มีการหวนกลับมาในเร็ววัน เพราะบาดแผลเก่าก็ยังไม่ได้หายสนิทดีนัก จนวันหนึ่งเหตุการณ์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางสภาวะตรึงเครียด และความพยายามเอาตัวรอดของคนรอบข้าง คนๆหนึ่งที่คิดว่าน่าจะหายไปจากวงโคจรชีวิตไปแล้วได้ถามไถ่ถึงตำแหน่งของเราว่าเราอยู่ที่ใดจากความบังเอิญในกลไกของโซเชี่ยลมีเดีย แต่นั่นก็มิได้เป็นจุดเริ่มต้นซะโดยตรง แต่ก็เป็นตัวแปรที่ส่งอิทธิพลเหตุการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้น หลังจากนั้นความสัมพันธ์ที่ได้ถูกแช่แข็งมาเนิ่นนานกลับได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาโดยสภาวะตรึงเครียดเหล่านั้น เกิดการพัฒนาในแบบที่ไม่สามารถอธิบายโดยตัวเราได้ว่าเหตุเกิดจากอะไร พร้อมทั้งกับลมปากที่ได้ตั้งแง่ทำให้เกิดความสงสัยและความฉงนขึ้น จากนั้นเองก็มีเหตุการณ์มากมายที่อาจไม่ได้สำคัญอะไรนักหากไม่ได้ผสมกับความสงสัยนั้น แต่เพราะความสงสัยนั้นเองที่เป็นอีกแรงหนึ่งที่ทำให้ความวุ่นวายทางความรู้สึกนี้ได้เกิดขึ้น

Like what you read? Give Chaiyraweepat Teerapanuchaikul a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.