Bitmedi daha!

Vedat Türkali’nin son kitabı Bitti Bitti Bitmedi’yi okudum. Hakkında üç-beş kelam etmek isterim. Kitabı okurken notlar almadım ve aklımda kaldığı kadar yazmaya çalışacağım.

Kitabı okurken ilk fark ettiğim şey metnin edebi gücünün ve kurgusunun beklentilerimin altında olduğuydu. Başkahraman Tarık’ın dünyası ve ızdırapları okuyucuyu kendi içine yeteri kadar çekemiyor, okuyucu metnin dışında kalarak okuma imkânını kaybetmiyor. Belki de bu benden kaynaklanan bir durum emin değilim, nihayetinde öznel bir yorum yapıyorum. Ayrıca olaylar arasındaki geçişlerde yaşanan boşluklar ve zamansal atlamalar ile birlikte bir şekilde adı konmayan ve nasıl gerçekleştiği gizemli kitap boyunca koruyan güçlü bir bilgi dolaşım ağı var. Karakterlerini bir araya nasıl geldikleri ve birbirlerinden bu kadar nasıl haberdar okuyucu için olabildikleri muamma kalıyor. Tabi bu hal ister istemez kurgu üzerine yeteri kadar düşünülmediği izlenimi uyandırıyor. Okuyucunun bu geçişleri ve boşlukları sorgulamasına fırsat vermeden de kotarılabilir bir hikâye var ortada. Haliyle metinde bir acelecilik sezinledim kendi adıma. İyi niyetli bir yorumla yazarın yaşı ve biraz sonra değineceğim endişeleri bu acelecilikte etkili olmuş olabilir.

Metinde gördüğüm aceleciliğin arkasında Türkali’nin ölmeden önce namuslu bir solcu olarak demediklerini demiş olma ihtiyacı hissetmiş olması etkili olmuş sanırım. Kurduğu ilişkilenmeler üzerinden okununca bu az çok görünür oluyor. Kitap; bir 12 Eylül yüzleşmesini, Ermenilerin dramatik geçmişini, toplumdaki ön yargıları, gizlenen ve bir kompleksle hırçınlaşan sünni refleksleri, Ermenilerde tarihte yaşanan olaylar nedeniyle birikmiş olan ve reaktif bir dışavurumu olan öfkeyi, Kürt hareketini ve sergilediği tepkiselliğin Ermeni tepkiselliği ile paralelliğini, Diyarbakır cezaevinin ve acılarının ortaklaşmasını, yapılan işkencelerin sadece Kürtleri değil Türkiye solunun diğer unsurlarının da kulak kabartması gereken bir şey olduğunu, haliyle Türkiye solu ile Kürt hareketinin entegrasyonunun hayatiyetini, geçmiş acılarda pay sahibi olunmasına rağmen şimdinin mağdurları olan Kürtlerin Ermenilerle işbirliğinin gayet tabi ve yerinde olduğunu, intikamcı yaklaşımlar yerine her açıdan ortak değerlerin yüceltilmesinin gerekliliğini, hülasa sorunun aynı sorun olduğunu ve bir koalisyonun gerektiğini anlatma gayretiyle yazılmış. Bu saydığım kalemlerin 188 sayfalık bir metinde etkili bir şekilde aktarılması kolay bir iş değil malumunuz ancak Türkali bunu bir miktar kotarabilmiş. Yüklenilen mesaj sorumluluğunun büyüklüğü nedeniyle de ister istemez kurguda bir takım boşluklar kendini göstermiş olmuş.

Bununla birlikte değinilmesi gereken bir diğer konu da metinde yer alan tarihi bilgiler… Ne kadarı doğru açıkçası emin değilim ancak Türkali’nin bu gibi aktarımlar konusunda dürüst bir duruşu olduğuna inanıyorum. Aktarımlar üzerinden konuşursak, yapılan araştırmaların ciddiyet gerektiren ve kayda değer nitelikte olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ortaya konulan ürünün arkasında çok fazla belge, yazılı ve sözlü tarih araştırması olduğu görülüyor. Sadece bu bilgilere ulaşmak için bile bu kitap dikkate değer.

Kitap için özetle şunu diyebilirim; bitmemiş bir umudu güçlendirmek için heyecanlı bir ihtiyar romancının, samimi bir gülümsemeyle ve aceleyle atılmış son kurşunu… Okumaya fazlasıyla değer.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.