Mamak first time

….หลังจากมาอยู่มาเลเซียเกือบ 1 เดือน พึ่งได้มีโอกาสเข้าไปยังตัวเมือง Bangsar (20 นาทีจาก Kuala Lumpur) เพื่อตระเวณหาอาหารท้องถิ่นกิน ระหว่างนั้นได้พบกับร้านรูปหนึ่ง ซึ่งคนที่นี่จะเรียกว่า Mamak (มามัก) จะเป็นร้านที่เปิด 24 ชั่วโมง ขายทั้งอาหาร และเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ของร้านแบบนี้ก็จะคล้ายๆ กับข้าวราดแกงของไทย แต่เป็นแกงแบบเน้นไก่ เน้นเนื้อ และจะมีโรตีหลาย ๆ รูปแบบ เพราะที่นี่เขากินโรตีเป็นอาหารหลัก ไม่ได้กินเป็นอาหารว่างเหมือนไทย และเครื่องดื่มก็จะเป็นชาชัก กาแฟ ไมโล ซึ่งเป็นเครื่องดื่มมาตรฐานที่หาได้จากเกือบทุกร้าน

….หลังจากนั่งซึมซับบรรยากาศที่นี่ได้ซักพัก ก็ได้ไปคุยกับท้องถิ่น เขาบอกว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะชอบมาดูกีฬา หรือมาสังสรรค์ ที่ Mamak เป็นประจำ อาจะเป็นเพราะว่ามาเลเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ค่อนข้างเคร่งครัดจึงไม่ค่อยมีผับหรือบาร์เยอะซักเท่าไหร่

….สุดท้ายหลังจากนั่งมาเกือบ 1 ชั่วโมงก็ได้รูปนี้มา ถ่ายตอนเกือบเที่ยงคืน (สังเกตว่าคนยังเยอะอยู่เลย) สรุปได้ว่าถึงแม้ไทยกับมาเลเซียจะเป็นประเทศที่ติดกัน แต่ว่าวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั้งการกิน การสังสรรค์ก็ยังค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร เอาไว้ครั้งหน้าถ้าได้ไปที่อื่นอีกจะมาเขียนใหม่ครับ

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.