Programcıları anlama kılavuzu
Ahmet Usta
569

Koddaki kopyala yapıştır lar da “ciddi bir çaba gerektiriyor”.

Kafamıza göre resim kopyalamıyoruz. Hiç kod bilmeyen ve anlamayan birinin cümlesi gibi olmuş.

Herkes kopyalayıp yapıştırsın o zaman bakalım ne sonuçlar görüyoruz

“Bu iş ciddi bir çaba gerektiriyor” = Kopyala/yapıştır ile uğraşamam

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.