August v roku 1920 bol pre rovnoprávnosť žien v USA kľúčový. Po storočí boja za volebné práva žien bolo 26. augusta 1920 vo Washingtone podpísané vyhlásenie zakazujúce diskrimináciu pri voľbách na základe pohlavia — ide o 19. dodatok k Ústave USA.

Ať už se jedná o velkou firmu, nebo malý start-up, důležité je bojovat proti předsudkům a stereotypům, a zejména — začít. Uvědomujeme si, že Diverzita a Inkluze mohou pro firmu představovat velkou výzvu.

Technologie mění svět rostoucím tempem, díky čemuž máme stále novější a inovativnější produkty, které ovlivňují náš každodenní život. V článcích BE-ID human jsme odprezentovali, jak diverzita pomáhá firmám růst, přináší nové nápady, zvyšuje kreativitu a efektivitu práce. Je však diverzita a inkluze hudbou budoucnosti i v technologických firmách?

Zatímco pracovní…

V rámci projektu BE-ID human sme si v rámci našich hodnôt určili aj glokalizáciu, t.j. myslieť globálne, ale konať lokálne. Zároveň agenda inklúzie a diverzity sa otvára v rámci firiem po celom svete a je to téma, ktorá sa rieši jednoduchšie, keď si navzájom zdieľame, ktoré aktivity a stratégie fungujú a ktoré naopak nie.

1. Culture deck

Dôležité je pochopiť, čo v skutočnosti pre ľudí znamená pracovať u vás, naprieč rôznymi oddeleniami a tímami. Následne nezabúdajte pomocou prieskumov angažovanosti pridať a pravidelne vyhodnocovať otázky týkajúce sa…

Existuje mnoho významov pre slovo diverzita. Slovenským ekvivalentom sú: pojmy rôznorodosť, rozmanitosť, odlišnosť, alebo rozdielnosť. Najčastejšie sa diverzita asociuje s oblasťou biológie a ekológie (biodiverzita rastlín, živočíchov, zeme…). Diverzita v ľudskej spoločnosti je však o niečo odlišná. Diverzita je všade okolo nás a existuje jej mnoho typov a delení a skupín.

„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov medzi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce. …

Jún je mesiac, kedy sa po celom svete konajú pochody za práva LGBT+ komunít. Ľudia si tak pripomínajú tzv. Stonewallské povstanie, ktoré bolo sériou spontánnych, násilných demonštrácií členov LGBT+ komunity proti policajnému nájazdu do baru pre homosexuálov — Stonewall Inn v New Yorku v skorých ranných hodinách 28. júna 1969…

Ľudskosť.

Rešpekt, opora, odpustenie, pochybenie, slušnosť, nedokonalosť, emócie, empatia, láskavosť, pokora, rastové myslenie, individuálny prístup, úprimnosť, ponaučenie, pravdovravnosť, otvorenosť, obava.

Ľudskosť sa pre mňa čoraz viac stáva silnejšou hodnotou.

Morálne hodnoty sú mojím kompasom — mantinelmi, ktoré mi pomáhajú rozhodnúť sa. …

Be-ID human

Inklúzia a diverzita výrazne zvyšujú produktivitu na pracovisku a prispievajú k šťastnej firemnej kultúre. Radi vám pomôžeme I&D strategicky uchopiť.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store