Image for post
Image for post

August v roku 1920 bol pre rovnoprávnosť žien v USA kľúčový. Po storočí boja za volebné práva žien bolo 26. augusta 1920 vo Washingtone podpísané vyhlásenie zakazujúce diskrimináciu pri voľbách na základe pohlavia — ide o 19. dodatok k Ústave USA.

V tento deň malo svoje občianstvo v Spojených štátoch amerických viac ako 26 miliónov žien. Získali tak prostriedok na posilnenie svojho postavenia, postavenia svojich rodín a tiež ich komunít. Obsah 19. dodatku bol kľúčový pre presadzovanie reprodukčných práv žien. Nesie so sebou aj novovzniknutú volebnú populáciu, ktorá začala presadzovať legalizovanie antikoncepcie a potratov. V dôsledku zvýšenej dostupnosti plánovaného rodičovstva zažili ženy aj hospodársky pokrok. Viac a viac žien malo možnosť zapísať sa do vysokoškolského vzdelávania a nastúpiť do rôznych povolaní. ( zdroj)

Napriek tomu, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa týkal všetkých žien bez ohľadu na rasu, afroamerické ženy pokračovali vo svojom boji za volebné právo. Chceli totiž, aby zákon ukotvoval ako pohlavie tak aj rasový pôvod, čo by napomohlo platnosti zákona nielen na papieri, ale aj v praxi. Volebné právo pre afro-američanov malo ochraňovať ich občianstvo a podporovať rasovú rovnosť v spoločnosti. Ich snaha sa napokon naplno pretavila do reality až po prijatí zákona o hlasovacích právach v roku 1965. …


Technologie mění svět rostoucím tempem, díky čemuž máme stále novější a inovativnější produkty, které ovlivňují náš každodenní život. V článcích BE-ID human jsme odprezentovali, jak diverzita pomáhá firmám růst, přináší nové nápady, zvyšuje kreativitu a efektivitu práce. Je však diverzita a inkluze hudbou budoucnosti i v technologických firmách?

Zatímco pracovní příležitosti v tomto prostředí rostou obrovským tempem, firmy bojují s problémem nedostatečné rozmanitosti na pracovišti. Právě v tomto sektoru byla zaznamenána vysoká mezera v rasové a genderové rozmanitosti.

Skutečností zůstává, že oblast technologií stále nepatří k těm, v nichž by s lehkostí uspěl člověk s jakýmkoli pohlavím, rasou, náboženství či sexualitou.
Podle statistik za rok 2019 průzkumu UNTIL, je diverzita největším problémem v oblastech genderové nerovnosti, věkové a kulturní diskriminaci. …


Image for post
Image for post

V rámci projektu BE-ID human sme si v rámci našich hodnôt určili aj glokalizáciu, t.j. myslieť globálne, ale konať lokálne. Zároveň agenda inklúzie a diverzity sa otvára v rámci firiem po celom svete a je to téma, ktorá sa rieši jednoduchšie, keď si navzájom zdieľame, ktoré aktivity a stratégie fungujú a ktoré naopak nie.

Spísali sme pre vás 10 aplikovateľných tipov ako jednoducho a postupne začať s I&D interne u vás.

1. Culture deck

Dôležité je pochopiť, čo v skutočnosti pre ľudí znamená pracovať u vás, naprieč rôznymi oddeleniami a tímami. Následne nezabúdajte pomocou prieskumov angažovanosti pridať a pravidelne vyhodnocovať otázky týkajúce sa inklúzie, rozmanitosti a nediskriminácie. Vďaka tomu môžete počas celého roka pravidelne vyhodnocovať, ako sa firme v rámci I&D darí.

2. Školenie o inklúzií v rámci onboradingu

Skvelým tipom je pridanie školenia o nevedomých predsudkoch alebo školenie zamerané na uvedomenie si zvýhodnených povedmienok do onboarding programu pre nových zamestnancov. …

About

Be-ID human

Inklúzia a diverzita výrazne zvyšujú produktivitu na pracovisku a prispievajú k šťastnej firemnej kultúre. Radi vám pomôžeme I&D strategicky uchopiť.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store