Normal bir vatandaş bilgisayarını nasıl mükemmel verimli kullanabilir?
Ali Kayaspor
13312

Diigo’yu Delicious öldükten sonra bir müddet kullandım ama eski Delicious tadı alamadığım ve reklamlı olduğundan dolayı bıraktım. Artık Google Bookmarks kullanıyorum. Daha temiz, daha sade. Denemediyseniz tavsiye ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.