80/20 Kuralı ve Zaman Yönetimi
Ayhan KORKMAZ
181

Uygulamakta ısrarcı olmadığım halde yaptığım işlere göz attığımda ister istemez kullandığım bir yöntem bu. %20’lik kısımda işle bizzat ilgilenmek var ama buzdağının öbür yüzünde pasif bir ilgi var. Sanırım bu yöntemin avantajı da bu: %80’lik bölümde zihin bu işe zaten çalışıyor. İki hafta süre verilen bir metin yazımı işini ele alalım. Ben böyle bir işe hemen başlayamıyorum. Ama bu süre içinde zihnim bu iş için bir klasör açtığından dolayı pasif olarak bu işte çalışıyorum. %20’ye kalan, klavye başına geçmek oluyor. Kısaca diyebilirim ki %80’lik boşluk olmasa %20’nin işi daha da zor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.