Yerel ve Bölgesel Ölümcül İstikrar Bombalarına Yeter

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un “Ölü Sayısı 78 Milyondu”, Bir Gün gazetesi yazarlarından Turan Eser’in “Ölümcül İstikrar” ve Fikri Sağlar’ın “Yeter!”, Star gazetesi yazarı Saadet Oruç’un “Yerel ve Bölgesel Sosyal Mühendislik Bombaları” başlıklarını taşıyan köşe yazılarından oluşturulmuştur:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.