Hiç bilmeyenler için 9 Ekim 2016 Github’ın kapatılması olayı
Midori Kocak
969

Ablacım sen sektörde uzman olarak mı yazdın bu yazıyı?

Like what you read? Give Çağrı S. a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.