Dali jsme podobu Zlaté krávě! Logo a vizuální styl.

Beneš & Michl
Mar 21, 2019 · 5 min read

Pivo proudí Českem, a o to více u nás na Plzeňsku. Přesvědčit jsme se o tom mohli začátkem roku 2018, kdy jsme byli osloveni, abychom vytvořili kompletně nový vizuál a vybudovali identitu pro farmářský rodinný minipivovar z Nepomuku Zlatá kráva. Tahle “tabula rasa” pro nás byla příjemnou výzvou (a později také odměnou v podobě pivních ochutnávek :-)).

Image for post
Image for post

Startujeme!

První osobní schůzka proběhla začátkem roku 2018, kde jsme získali potřebné informace. Naše projektová manažerka Jitka seznámila klienta s . Klienta představovali dva mladí majitelé pivovaru Tomáš a Radovan, jejichž představy o identitě Zlaté krávy se na začátku mírně lišily. Abychom navrhli funkční vizuální styl, který bude vhodný nejen na etikety, ale také na reklamní předměty, pro online komunikaci i interiér pivovaru, bylo důležité sjednotit jejich vize o tom, jakým směrem se bude brand ubírat.

Image for post
Image for post
Harmonogram projektu (r. 2018)

Nabíráme směr

Na úvodním workshopu jsme provedli rešerši a stanovili si cílovou skupinu. Původní myšlenka vedla na hipsterský pivovar.

Nakonec se stanovily persony — 2 typy lidí — místní patriot konzervativní Franta x Petr, který rád zkouší nové věci a za pivem si i rád dojede.

Image for post
Image for post

Tady se začala formovat identita Zlaté krávy a klient si tím i ujasnil příběh značky. Pobavili jsme se o tonalitě brandu a o představě mezi jakými značkami by Zlatá kráva mohla být komunikována.

Manuál komunikace

Koncem února začal vznikat základ manuálu značky a komunikace, který se formoval přibližně měsíc. Velký důraz se kladl na příběh v pozadí pivovaru — rodina majitelů provozuje síť restaurací, mají farmu, prodávají vlastní maso. A teď chtějí i vlastní pivo. Název Zlatá kráva, se kterým k nám přišel Tomáš, má tedy evidentní počátek i svůj význam. Název a rodinný příběh nám pomohl při tvorbě samotného vizuálu.

Image for post
Image for post

Už se to tvoří

V návaznosti na rešerši jsme začali tvořit prvotní koncepty loga a první skici. Od začátku bylo pro klienta důležité, — logo chtěli vidět rovnou dohromady s ukázkou etiket.

Prvních konceptů se ujala naše grafička Kristýna. Z rešerše nevznikl žádný specifický požadavek. Klient si přál, aby design vynikal na pivních pípách, mezi ostatními pivy v lednicích, a aby se na etiketě objevil prvek krávy. To dalo grafikům na začátku poměrně volnou ruku.

Kristýna zpracovala návrhy s prvkem pivního kelímku v logu. Prvek se klientovi líbil, ale přál si vizuály barevnější a poněkud mužnější. Majitelé v průběhu přicházeli s mnoha inspiracemi z jiných pivovarů a s touhou po dokonalé etiketě. Tyto vize ovšem nezapadaly do nastaveného konceptu a nekorespondovaly s filosofií značky.

Image for post
Image for post

Zlatá kráva dostala svoji podobu

Vznikající vizuál jsme potřebovali posunout do více hrubší podoby, a tak putovaly prvotní návrhy pod ruku naší grafičky Martiny, která je rozpracovala dále.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

V průběhu následujících dvou měsíců docházelo k několika schůzkám s klientem, rozvíjení a předělávání grafických konceptů do návrhů etiket.

Jeden návrh byl více typografický, další více grafický. Nakonec zvítězila verze s motivem linorytu, která poukazuje na poctivé řemeslo a ruční výrobu. Za nás dobrá volba!

Image for post
Image for post

Začátkem června 2018 byly schváleny finální návrhy šesti etiket včetně loga, které reflektují ideální asociace se značkou — poctivou chuť, rozumnou cenu a zábavný vizuál.

Aplikace grafiky

Vybranou grafiku jsme dále aplikovali na materiály jako pivní podtácky, billboardy, či facebookové bannery.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Spolu to dáme!

Pro vybudování kompletně nového brandu Zlatá kráva jsme si dali práci s důkladnou rešerší a počátečním workshopem s klientem. Pro Tomáše a Radovana jsme se ale stali od začátku parťáky a spolu to dotáhli do zdařilého konce. Povedlo se nám Zlaté krávě určit směr a vybudovat originální brand. Stojíme si za tím, že tak, jak to děláme, to má smysl.

Přemýšlíme v souvislostech, grafika musí být funkční a snadno použitelná pro budoucí komunikaci. Nejsme ti, kteří odkývou každý požadavek, který by graficky nebyl úplně správně. Nebojíme se říct vlastní názor a umíme si ho obhájit. Grafický příběh Zlaté krávy je tomu příkladem.

Image for post
Image for post
Jitka Šmídová (projektová manažerka), Kristýna Kacerovská (grafička), Martina Vaněčková (grafička)

Závěr

Počáteční “tabula rasa” dostala svoji podobu a my už si můžeme vychutnat zlatavý mok z obrandovaných lahví. Naše práce ovšem nekončí. Postupně se grafika aplikuje na další materiály a tvoří se etikety speciálů piv.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

  • Client director: Jakub Michl
  • Project manager: Jitka Šmídová
  • Grafika: Martina Vaněčková, Kristýna Kacerovská

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store