Dali jsme podobu Zlaté krávě! Logo a vizuální styl.

Beneš & Michl
Mar 21 · 5 min read

Startujeme!

Harmonogram projektu (r. 2018)

Nabíráme směr

Manuál komunikace

Už se to tvoří

Zlatá kráva dostala svoji podobu

Aplikace grafiky

Spolu to dáme!

Jitka Šmídová (projektová manažerka), Kristýna Kacerovská (grafička), Martina Vaněčková (grafička)

Závěr

Beneš & Michl

Written by

Branding & Website agency. Our porftolio: www.b-m.cz

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade