Sådan skal du opbevare din dykkermaske

Når du skal opbevare din dykkermaske er der en række ting du skal tænke på. Først og fremmest er det vigtigt, at du ikke opbevarer din spritnye scuba dykkermaske fugtigt.

Ja. Jeg ved godt, at den selvfølgelig ikke kan undgå at være lidt fugtig lige efter et dyk, når du smider den tilbage i tasken.

Men sørg nu for, at du husker at tage den op af tasken igen når du kommer hjem. Eller når du har tid. Det kan nemlig være enormt vigtigt for din dykkermaskes levetid, at den ikke ligger fugtigt i alt for lang tid.

Det vil typisk ske, hvis du smider den i tasken og lader den ligge der i et lukket etui. Derfor er mit råd også, at du sørger for at tage den op og ligge den fremme i 1–2 dage.

Her er det så i selvsamme ombæring også vigtigt, at du ikke ligger den i solen! Meget vigtigt faktisk.

Du kan med fordel benytte dig af fugt-optagere. De samme som du nogle gange vil finde i nyt tøj, nye produkter og lignende. De her små “poser” med små plastik-kugler i. De holder ting tørt ved at optage fugt og kan nemt være i dit dykkermaske-etui

Kilde: https://rygcrawl.dk/dykkermasker-5-bedste-dykkerbriller-til-dykning-2018/

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store