“Maker Ruhu” Nedir?

Ben Maker
Ben Maker
Mar 6, 2019 · 2 min read

İnsanlığın özünde Bulunan üretme arzusu Günümüzde “Maker Ruhu” ile hayat buluyor ..

Maker Hareketi ile; 80'lerden Sonra dünyayı saran tüketim çılgınlığının Yerini Kendin Yap — (DIY) kültürü Almaya başladı. El yapımı hediyeler yapmaya, evlerindeki eşyaları kendileri onarmaya insanlar sevdiklerine yenilerini üretmeye başladılar.

Make Dergisi’nin kurucusu Dale Daugherty Tarafından Ortaya atılan “Maker”kavramı gün geçtikçe yayılan, üreten nesiller oluşmasında Önemli olan yeni nesil Bir akımdır.

Merak duygusu üretme arzusu Olan herkes “Maker” olabilir.

Çocukların dokunma / hissetme / tanıma / üretme arzusunu kazanması okul öncesi dönemden itibaren “Maker Ruhu” nun aşılanması ile sağlanabilir. Küçük yaşta en gelişmiş olan hayal gücü ettik merak duygusunu yitirmeden tüketen değil üreten nesiller oluşması temel hedefi oluşturmaktadır.

Dale Dougherty’nin tanımına göre, “Maker Ruhu” nun temelinde müsabaka yerine paylaşım, para yerine yetenek, yoğun ezber bilgi yerine deneyim vardır.

Türkiye’de son dönemde eğitim sisteminde yapılan çalışmalar ile ‘Maker Hareketi’ne dayalı yeni eğitim modellerini incelenmeye başlandı. İlgili olan öğretmenlerimiz “Maker Eğitmen Eğitimi” kapsamında verilen yoğun eğitim programlarına katılıyorlar. Yakın dönemde okullarımızda da yapılacak uygulamalı çalışmalar ile kreatif düşünceye önem veren, teknolojiyi yakalayan, kendi ürünlerini üreten ve paylaşan nesillerin tohumları atılmış olacaktır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store