บิทคอยน์จะหมดจากโลกไปเมื่อไหร่ ? แล้วสายขุดจะเป็นยังไง มาคำนวณเล่นๆกันครับ
Makkhawan Worabut
1465

บทความดีมากครับ (:

แก้ไขนิดนึงตรง Alan Turing ทำให้อังกฤษชนะสงครามโลกครั้งที่สองครับ ศัตรูคือเยอรมันครับ อังกฤษกับโซเวียตอยู่ฝ่ายเดียวกัน

Like what you read? Give Benznest P. Jantawee a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.