I SpareBank 1 Utvikling er vi på en spennende og lærerik reise innen målarbeid, der bl.a. bruk av Objectives and Key Results (OKR) har gitt gode resultater. En av grunnene til at OKR fungerer godt hos oss er rytmen Christina Wodtke anbefaler i boken Radical Focus. Rytmen har vært viktig for å løse “set and forget”-utfordringen, der mål ikke blir del av det daglige arbeidet. Dette innlegget handler om den delen av rytmen som avslutter uken. Velkommen til “Friday wins”.

Radical Focus-modellen

Først noen ord om “Monday commitments”, møtet som kickstarter uken. Her samles hele teamet foran tavlen mandag morgen og spør…


Etter å ha gjennomført over 80 post mortemer siden 2017 sitter SpareBank 1 Utvikling igjen med store mengder verdifull læring, og en trygg arena for å ta frem innsikt sammen etter feil og hendelser. Under arbeidet med post mortem ble vi etterhvert også kjent med en beslektet metode - premortem. Formålet med premortem er å skape læring og forbedring uten at noe har gått galt. En besnærende tanke, men hvordan er det egentlig mulig?

Bilde: www.theguardian.com

Hva er premortem?

I Harvard Business Review-artikkelen “Performing a Project Premortem” fra 2007 beskriver Gary Klein en metode for å øke muligheten for at prosjekter lykkes. Ved å gjennomføre…


En hel klokketime dedikert til et spennende tema, med ivrig diskusjon blant vennlige og motiverte folk på søken etter innsikt og læring, i kombinasjon med en god kopp kaffe. Kan man egentlig starte dagen på en bedre måte?

Hver onsdag morgen møtes Bankbokklubben i SpareBank 1 Utvikling på en kafe i nærheten av kontoret for å prate om det siste kapittelet i en bok vi leser sammen. Hvorfor gjør vi dette?

Formålet med klubben er læring med en felles rytme gjennom fordypning i utvalgte bøker innen vårt interessefelt. Fremgangsmåten følger gjerne et slikt mønster:

  • Gruppen blir enige om valg av…


Du har trolig kjent på smerten som oppstår når noe du jobber med, og har ansvaret for, går galt. Det gjør vondt, og instinktet er gjerne å legge det uheldige bak seg så raskt og stille som mulig. Samtidig er erfaringer tilknyttet feil og uheldige hendelser en gullgruve for å forbedre måten det jobbes på. Gjennom dette kan erfaringene være med å forhindre at feil inntreffer på nytt.

SpareBank 1 jobber med pengene til folk, og løsningene våre regnes som kritisk infrastruktur i Norge. Ved hendelser av en viss karakter og omfang skal det derfor utarbeides en rapport til Finanstilsynet…


I skrivende stund har Digitalbankutvikling femten tverrfaglige utviklingsteam. Et av disse skiller seg ut fra de andre mtp. formål, ansvar og måten det jobbes på. I denne artikkelen forteller vi om hvorfor Team Optimus ble etablert og noen av erfaringene som er gjort underveis.

Formål

Team Optimus har som oppgave å tilrettelegge for at utviklingsteamene i SpareBank 1 kan jobbe på en mest mulig effektiv måte. Visjonen for teamet er: “Å hjelpe teamene til å levere godt.” Dette oppdraget har bl.a. resultert i automatisering av prosessen for produksjonssetting og bruk av containere i produksjon. I vårt utviklingsmiljø har Optimus blitt stedet…


SpareBank 1 har siden 2013 gjort store endringer på hvordan systemutvikling av selvbetjente bank- og forsikringsløsninger utføres. Vi har gått fra et stort tradisjonelt forvaltningsteam, vannfall-basert utvikling, sjeldne releaser og monolittisk arkitektur, til hyppigere leveranser og mikrotjeneste-inspirert arkitektur kombinert med en distribuert teammodell. Denne artikkelen forteller om bærebjelken i endringene vi har gjort — de kryssfunksjonelle teamene.

Hva ønsket vi å oppnå

Hovedmålene for omorganiseringen av vår systemutvikling var:

  • Evne til å skalere opp operasjonen til å møte hypotesen om signifikant økte behov, særlig innen selvbetjente web-baserte tjenester, da konkurransen i dette markedet var akselererende.
  • Fleksibilitet til å ta egne valg, både teknisk og forretningsmessig…

Kristoffer Berg

Utviklingstjener @ SpareBank 1

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store