Etter å ha gjennomført over 80 post mortemer siden 2017 sitter SpareBank 1 Utvikling igjen med store mengder verdifull læring, og en trygg arena for å ta frem innsikt sammen etter feil og hendelser. Under arbeidet med post mortem ble vi etterhvert også kjent med en beslektet metode - premortem. Formålet med premortem er å skape læring og forbedring uten at noe har gått galt. En besnærende tanke, men hvordan er det egentlig mulig?

Image for post
Image for post
Bilde: www.theguardian.com

Hva er premortem?

I Harvard Business Review-artikkelen “Performing a Project Premortem” fra 2007 beskriver Gary Klein en metode for å øke muligheten for at prosjekter lykkes. Ved å gjennomføre premortem i starten av prosjektet, eller før viktige beslutninger skal tas, søkes forbedring mens det fortsatt gjenstår tid og rom for endring. …


En hel klokketime dedikert til et spennende tema, med ivrig diskusjon blant vennlige og motiverte folk på søken etter innsikt og læring, i kombinasjon med en god kopp kaffe. Kan man egentlig starte dagen på en bedre måte?

Hver onsdag morgen møtes Bankbokklubben i SpareBank 1 Utvikling på en kafe i nærheten av kontoret for å prate om det siste kapittelet i en bok vi leser sammen. Hvorfor gjør vi dette?

Image for post
Image for post

Formålet med klubben er læring med en felles rytme gjennom fordypning i utvalgte bøker innen vårt interessefelt. Fremgangsmåten følger gjerne et slikt mønster:

  • Gruppen blir enige om valg av ny bok. Kandidatlisten inneholder som regel en rekke godbiter, og det smerter å måtte velge bort de fleste. …


Erfaringer fra to år med post mortem

Du har trolig kjent på smerten som oppstår når noe du jobber med, og har ansvaret for, går galt. Det gjør vondt, og instinktet er gjerne å legge det uheldige bak seg så raskt og stille som mulig. Samtidig er erfaringer tilknyttet feil og uheldige hendelser en gullgruve for å forbedre måten det jobbes på. Gjennom dette kan erfaringene være med å forhindre at feil inntreffer på nytt.

SpareBank 1 jobber med pengene til folk, og løsningene våre regnes som kritisk infrastruktur i Norge. Ved hendelser av en viss karakter og omfang skal det derfor utarbeides en rapport til Finanstilsynet. …

About

Kristoffer Berg

Utviklingstjener @ SpareBank 1

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store