Projelendirme için kullanılan metodlardan, etkinliklerdeki deneyimlerimizden ve proje çıktılarından bahsediyoruz.

Image for post
Image for post


We are talking about the methods that are used during the workshops, our experience and challenge outputs.

Image for post
Image for post


Scroll below for the English version.

Image for post
Image for post

Projenin Amacı

  • Çocukların günlük hayatta karşılaştığı problemleri anlaması, hatırlaması, empati yapması,
  • Yetişkin yaşlarda çocuk olmayı deneyimlemesi, çocukların hayal dünyasını görmesi,
  • Yetişkinlerin çocukluğuna dönmesi ve geçmiş deneyimlerini, travmalarını, düşüncelerini, hatıralarını, hislerini hatırlaması
  • Hedef kitlenin yeniden yaşayacağı deneyimler ile çevresindeki ve/veya kendi çocukların davranışlarını anlamlandırması ve çocuklar ile ilişkilerini bu empati doğrultusunda şekillendirmesi,
  • Yetişkinlerin çocukluğuna dönüp keyifli bir deneyim…

About

Berkay Alkışel

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store