Image for post
Image for post

GENERICS NEDİR?

Generics tanım olarak esnek, yeniden kullanılabilen kod yazmanızı sağlayan yapılardır. Aslında swift ile farkında olmadan bile bir çok kez kullanmışızdır.

Generics olmadan kodumuz şu şekilde gözükecekti.

struct DoublePair {
var firstPair: Double
var secondPair: Double
}
struct IntPair {
var firstPair: Int
var secondPair: Int
}
struct FloatPair {
var firstPair: Float
var secondPair: Float
}

Hatta daha sonra StringPair eklemek istersek bu yapı daha da uzayacaktı.

struct StringPair {
var firstPair: String
var secondPair: String
}

İşte Generics’te tam olarak burada devreye giriyor:

struct Pair<T1, T2> {
var firstPair: T1
var secondPair: T2
}

Bu tekrarlara artık gerek kalmadı çünkü firstPair ve secondPair herhangi bir type olabilir. …

About

Berker Bilgi

iOS Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store