CYBERKNIFE

CyberKnife, tüm vücutta milimetrik doğrulukla kanser tedavisi yapmak için tasarlanmış robotik radyocerrahi sistemidir. Bu sistem sayesinde radyasyon demetleri odaksal olarak kullanılarak, beyin ve vücuttaki kanserli dokular yüksek dozlarla tedavi edilebiliyor. Normal dokular, radyasyonunun etkilerinden yüksek düzeylerde korunabiliyor.
Temel olarak CyberKnife, sanayide kullanılan robotlar üzerine yerleştirilmiş olan gelişmiş bir lineer hızlandırıcıdır. Radyasyon demetlerini odaksal olarak kullanarak, beyin ve vücutta, özellikle erişiminde problem yaşanan kanserli bölgeleri yüksek dozlarda ışınla tedavi ederken, normal dokuların maksimum oranda korunabilmesine olanak sağlayan bir Stereotaktik Radyocerrahi (SRC) cihazıdır. Koordinatlar yardımıyla bir hedefin tedavisi anlamına gelen Stereotaktik Radyocerrahi (SRC), üç boyutlu olarak koordinatların belirlenmesini takiben, yüksek dozda uygulanan radyasyonla tümörün tek seansta tamamen harap edilmesi anlamına geliyor. Bu tedavi birden fazla seansta, genellikle 3-5 seans uygulandığında tedavinin adı Stereotaktik Radyoterapi (SRT) olmaktadır.

Robota yüklenen belirli kolimatörler vardır. Bunlar 5-6 milimden başlayarak 8-10 15-25 35-45 ve 60 milime kadar çıkarlar. Işın kaynağı doğal değil elektrik kaynaklıdır. Amaç hastanın maksimum doz ile minumum zarar sağlayıp tedaviyi gerçekleştirmektir. Hasta bu noktaya gelene kadar MR, CT, PET CT gibi cihazlardan geçer. Bu cihazlar yardımıyla da fizik odasında fizik mühendisleri tarafından hastanın Taylor serileri ile tedavi algoritması oluşturulur ve bu algoritma Cyberknife cihazına yüklenir. Cihaz beyin, akciğer, baş boyun tedavisi, prostat ve karaciğer gibi organların tedavisinde kullanılır.
Like what you read? Give Berrin Memet a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.