Indrukken vanuit het Hinterland
Natasha Gerson
99915

Wat ik als rechtgeaarde Groninger die gewoond heeft in Rotterdam, Nijmegen en het verre oosten mis, is het gevoel van angst dat mensen hebben. Dat speelt in de vluchtelingen discussie maar ook hier. Verreweg de meeste mensen zijn van nature conservatief, zeker in “de provincie”. Ze hebben het gevoel dat hen iets afgepakt wordt door een kleine maar alles bepalende culturele elite. Zwarte Piet is, wellicht helaas, een symbool geworden in deze strijd tegen de enorm snel veranderende maatschappij. Daar is men bang voor en angst is een zeer sterke emotie die geen redelijkheid kent.

Like what you read? Give Bert Wierenga a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.