“Köylerde İnsan Kalmadı”

1995'te bugün, #GecekonduGazetesi’nde:

1990'larda kente göç dinamiklerinin değişmesi üzerinden kentsel yoksulluğu ve konut sorununu irdeleyen bir yazı dizisi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.