ວິທີຕິດ ຕັ້ງwordpress ໃນ Localhost (Xampp) ແບບງ່າຍໆ

1. ດາວໂຫລດ Wordpress ມາທີ່ wordpress.org

2. ໂອນທຸກຢ່າງເຂົ້າໄປທີ່ path: Xampp/htdoc/yourfolder

  • Yourfolder ຄື folder ທີ່ເຮົາຈະຕິດຕັ້ງ wordpress
  • ແຕກ zip ໄຟລ໌ ກໍຈະໄດ້ wordpress ທີ່ເຮົາດາວໂຫລດມາ

3. Start Apache & MYSQL

  • ເຮົາຈະປິດ Apache & MYSQL ກໍຕໍ່ເມື່ອໃຊ້ງານແລ້ວໆ

4. ສ້າງ Database

  • ໃສ່ຊື່ Database
  • Collation ໃຫ້ເລືອກເປັນ utf8-genaral-ci

5. ເຊື່ອມຕໍ່ຖານຂໍ້ມູນດ້ວຍໄຟລ໌ wp-config.php

  • ທີ່ໂປຣແກມ filezilla ໃຫ້ເຮົາຊອກໄຟລ໌ຊື່ວ່າ wp-config-sample.php ແລ້ວຄິກຂວາເລືອກ View/Edit ເພື່ອເປີດໄຟລ໌ຈາກ server ຂຶ້ນມາແກ້ໄຂ
  • ສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງແກ້ໄຂແມ່ນມາກສີເຫລືອງໄວ້ຕາມຮູບ

6. ເອີ້ນຫນ້າ install wordpress ຂຶ້ນມາ

  • Url-http//localhost/yourfolder/wp-admin
  • ເຂົ້າມາສູ່ຫນ້າinstall wordpress ໃສ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບແລ້ວກົດ submit

7. ໃສ່ usernamee ແລະ password ຂອງທ່ານພຽງເທົ່ານີ້ກໍສຳເລັດແລ້ວ

8. ເມື່ອເຂົ້າມາທີ່ຫນ້າ Dashboard ສະແດງວ່າທີ່ຕິດຕັ້ງສຳເລັດແລ້ວ

  • ສຳລັບຄົນທີ່ຕິດຕັ້ງໃຫມ່ອາດເບິ່ງຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ເຂົາໃຈ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມບົດຄວາມນີ້ອາດໃຫ້ຄວາມຮູ້ບໍ່ຫລາຍກໍຫນ້ອຍສຳລັບ ຄົນທີ່ກຳລັງສົນໃຈດ້ານນີ້ ແລະ ອາດຍັງບໍ່ ຄົບຖ້ວນສົມບູນເທື່ອເພື່ອນຳມາສຶກສາຄົ້ນ ຄວ້າໃນການຮຽນ ທ່ານສາມາດຕຳໜິຕິຊົມ ໄດ້ເພື່ອນຳໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ຂໍຂອບໃຈ

Bey vongphachan

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.