Image for post
Image for post

Pri činnosti, pri ktorej treba premýšlať funguje všetko úplne inak. Je vyžadovaná takmer nulová fyzická činnosť a primárne všetko sa odohráva vo vás. Premýšlanie však zažíva každý, aj ten čo vykonáva fyzickú činnosť.

Vedome existujeme v úrovni bytia, kde sa vyžaduje fyzicky existovať. To však nie je možné bez myslenia. Úroven myslenia ovplyvňuje fyzické bytie a fyzické bytie myslenie. Tento proces prebieha bežne, táto činnosť sa prepína, a nie je ľahko postrehnuteľná. Zanedbanie či potlačenie jednoho z toho spôsobuje výpadok toho druhého. Ak si okolie nastavíte bez poznania týchto súvyslostí, začne byť cítiť únava. Avšak dlhodobým nie balancovaným stavom vás…

IT Lifeguard / IT Záchranár — bgbruno.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store