SELF CHALLENGE: Оройны тэмдэглэл
OrchlonDiaries
12

Чи их гоё сэдвээр бичиж эхлэх гэж байгаа юм байна. Зарим нэг хүмүүс өдөр бүр 5 зүйлд thankful байгаагаа бичдэг нь зөв хүн болгож төлөвшүүлэхэд нөлөөлсөн гэж бичиж байсан. Зүгээр санаа шүү.

Би бас анх блог бичдэг байхдаа их бичдэг байлаа. Одоо ч бага бичдэг болждээ.

За амжилт!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.