Fotografie Viona Wilstra

Fotograferen is voor mij een uit de hand gelopen hobby van me geworden. Ik heb altijd al de interesse gehad om momenten vast te leggen. Maar het is pas echt begonnen na de geboorte van mijn dochter, elke beweging, verandering van houding, veranderde gezichtsuitdrukkingen, die kleine handjes, voetjes alles wilde ik vast leggen. Mijn superman gaf mij alle ruimte om mezelf hierin te gaan ontdekken, ik kocht een nieuwe camera, ging cursussen volgen ect. Van het een kwam het ander en de rest is nu geschiedenis. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Momenten vastleggen is en blijft een passie.

 Fotografie,

 Zowel studio als op locatie.

Click to Post

Like what you read? Give bieduwbedrijfaan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.