Là người làm quảng cáo trực tuyến, đặc biệt nếu từng sử dụng Facebook Ads, chắc hẳn bạn đã nhiều lần nghe về A/B Testing và tầm quan trọng của nó đối với hoạt động quảng bá sản phẩm.

Thế nhưng, liệu bạn đã hiểu về A/B Testing hay chưa?

Image for post
Image for post

A/B Testing là gì?

Hiểu đơn giản, A/B Testing là phương pháp kiểm tra thử nghiệm, trong đó bạn xem xét, đánh giá ít nhất 2 mẫu quảng cáo khác nhau để so sánh hiệu quả quảng cáo chúng mang lại.

Lấy ví dụ, để quảng cáo cho cùng một sản phẩm, bạn sáng tạo ra 3 tiêu đề, 3 mẫu hình ảnh, và 3 đoạn nội dung khác nhau. Vấn đề là bạn không thể dự đoán trước hiệu ứng chúng mang lại cho khách hàng sẽ như thế nào. Trong trường hợp này, A/B Testing trở thành một công cụ vô cùng hữu dụng. …


Báo cáo Tổng quan chiến dịch và Chi tiêu chiến dịch

Image for post
Image for post

Bảng Tổng quan chiến dịch cung cấp số liệu về toàn bộ các quảng cáo mà bạn đã thiết lập tối ưu hóa. Trên bảng này, bạn có thể thấy các chỉ số quảng cáo cơ bản: Kết quả, Số người tiếp cận, Số lần hiển thị, Giá kết quả thực tế…

Trên cơ sở phân tích dữ liệu dựa vào giá thầu mục tiêu, Bigbom mang đến cho bạn đánh giá quan trọng nhất: hiệu suất của nhóm quảng cáo nào Xuất sắc, Tốt, Ổn, Kém và Rất kém. …


Tùy thuộc vào Giá kỳ vọng (Expected cost) đặt ra, mỗi quảng cáo sẽ được Bigbom đánh giá về mức độ hiệu quả theo các thang như sau:

  • Excellent (Tuyệt vời): Giá thực tế thấp hơn hoặc bằng 80% so với giá kỳ vọng.
  • Good (Tốt): Giá thực tế rơi vào khoảng từ 80% đến 100% so với giá kỳ vọng.
  • Fine (Ổn): Giá thực tế rơi vào khoảng từ 100% đến 105% so với giá kỳ vọng.
  • Bad (Kém): Giá thực tế rơi vào khoảng từ 105% đến 140% so với giá kỳ vọng.
  • Very bad (Rất kém): Giá thực tế bằng, hoặc lớn hơn 140% so với giá kỳ vọng. …

Để bắt đầu sử dụng hệ thống Bigbom, bạn cần có tài khoản quảng cáo của Facebook Ads và làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Truy cập Bigbom tại địa chỉ: https://app.bigbom.com/, đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống. Giao diện người dùng mới hiển thị như sau:

Image for post
Image for post

Bước 2: Liên kết tài khoản Facebook vào hệ thống Bigbom để đồng bộ chiến dịch quảng cáo.

Tại giao diện chính của Bigbom, vào tab Kết nối & Đồng bộ, chọn mục Kết nối TK quảng cáo, bấm chọn Kết nối tài khoản.


Image for post
Image for post

The online advertising industry has grown exponentially in recent years, to a global value of over $209 billion, accounting for over 40% of the global advertising market. In addition, the industry expected to grow to $300 billion in 2020 as businesses increasingly discover the impact of online advertising.

Struggles in Online Advertising Industry

However, through their experience in the advertising industry the team behind Bigbom Eco realized that although the industry size has increased tremendously, buyers and sellers are still having to deal with the same problems as in its infancy. There is a trust issue between buyers and sellers. Buyers often have little way of evaluating the effectiveness and quality of their ad before publishing it. At the same time, sellers have to deal with non-paying buyers. Additionally, setting up and monitoring ads on traditional platforms is time-consuming and not effective. …


Bigbom is proud to announce that it has joined forces with Tomochain to form a long-term collaboration in startup acceleration. At the Blockchain Innovation Talk, hosted by Bigbom, Mr. Vung Nguyen from Bigbom and Dr. Long Vuong from Tomochain signed a Memorandum of Understanding (MOU).

Image for post
Image for post

Following this talk, which occurred on March 7, Bigbom hosted a Private Vietnam Crypto party at night. Dr. Loi Luu and Dr. Long Vuong were the guests of honor, and were presented as advisors to the Bigbom project. …


Image for post
Image for post

Bigbom is hosting a private Vietnam Crypto Village Party for investors, on March 7 in Ho Chi Minh.

Dr. Loi Luu of Kyber.Network and Dr Long Vuong of Tomocoin are Guests of Honor.

More info is available at: https://www.eventbrite.com/e/vietnam-crypto-village-party-tickets-43269162229


Image for post
Image for post

Bigbom and Tomochain has entered to a memorandum of understanding (the MOU) as a record of the mutual understanding between parties to set a long-term collaboration in startup acceleration.

Bigbom Eco, a project developed by Bigbom company, serves as a decentralized advertising ecosystem for all parties involved in online advertising, inclusive of advertisers, service providers, content publishers, advertising channels, platforms and more. Bigbom Eco is developed with DApps technology in mind, using the ERC-20 standard of the Ethereum platform.

See more at: https://bigbom.com

About

Bigbom Tiếng Việt

Bigbom là hệ sinh thái quảng cáo phi tập trung được xây dựng trên nền tảng Ethereum và Tomochain. www.bigbom.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store