Xilligan la hadal hayo doorashooyinka, waxa baraha bulshada laysla dhex marayaa arrinta ku saabsan haweenka iyo doorkooda siyaasadda. Marka laga yimaaddo in haweenka kooto loo xidho maadaama ay la xidhiidho arimaha dastuurka. Ha yeeshee badiba masaajida dalka ayaa aad loogaga falooday arrinkaas. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store