Şimdi bunun hikayesi olur mu diye düşündüm kendi kendime. Hayat öyle boktan ki yaşa gitsin dedi sigaramın son nefesi. O da zaten sarmaydı. Tadı bok gibi, aynı hayat gibi.

Gelsin aklıma da üç beş satır yazayım diye sabahladım o gece. Yine o geldi aklıma o gece, aynı her gece. Ay ışığı vurur yüzüme ve sensizliğin derin sessizliği. Yine yalnızım, yine yoksun bu gece.

Hani sahile vurur da ses çıkarır ya deniz gizlice. Her gelişinde utanırda geri kaçar ya sessizce. Öyle geçmez ki zaman.. Gün olur, ay olur, yıl olur.. Her gece biter ama başlar yeni bir zaman.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.