Elime düşen son yağmur damlası,
Eylül akşamı, sokak lambası.
Yanımda ıslak ama mutlu,
Sevdiğim o kızın olması.

Tuttuğum bu mutluluk eli,
Üstelik tadı aşk gibi.
Bazen suskun bazen deli,
Bilinmez ama seviyor gibi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.