İkinci kez dokunulmamış şiirlerim var. Yazıldıktan sonra bir kenara atılmış. Bakir şiirlerim var. El değmemiş ve değmeyecek.

Daha önce görülmemiş şiirlerim var. Çekmecelerin derinliklerinde mahsur kalmış. En sevdiklerimden habersiz, habersiz şiirlerim var.

Sesleri duyulmamış şiirlerim var. Buruşuk birer kağıda yazılmış. Zamanı kovalayan sessiz, bedensiz şiirlerim var.

Sayfalar harcanmış şiirlerim var. Üstün körü başlayan, kafiyeler harcanan ama en mükemmeli kovalayan, dengesiz, şüphesiz şiirlerim var.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.