Η σημασία της φωτογραφίας στα social media και ειδικά για τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Αριστερά βλέπουμε μια φωτογραφία που προβάλει το προϊόν VS δεξιά μια φωτογραφία που προβάλει τη μόδα (το άτομο βλέπει πως θα είναι ο εαυτός του μέσα από την απόκτηση του προϊόντος, θα είναι "μοδάτο", και αυτό το οδηγεί στην επιθυμία αγοράς)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Billy Kp’s story.