Eğer siz de benim gibi, Visual Studio ortamında yazılım geliştiriyor ve JSON verileri ile sıklıkla işlem yapıyorsanız, bugün yeni öğrendiğim ve çok hoşuma giden bir özelliği, sizlere de kolaylık sağlaması için göstermek ve hatırlatmak istedim.

İşim gereği sosyal medya sitelerini API’leri oldukça fazla çalışıyorum. Twitter veya Facebook API’lerini kullanırken hazır…

Bilgin Ercument BILTEKIN

Software Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store