Eğer siz de benim gibi, Visual Studio ortamında yazılım geliştiriyor ve JSON verileri ile sıklıkla işlem yapıyorsanız, bugün yeni öğrendiğim ve çok hoşuma giden bir özelliği, sizlere de kolaylık sağlaması için göstermek ve hatırlatmak istedim.

İşim gereği sosyal medya sitelerini API’leri oldukça fazla çalışıyorum. Twitter veya Facebook API’lerini kullanırken hazır bir wrapper veya kütüphane kullanmıyorsanız, API çağrıları sonucu gelen JSON stringleri, c# class larına deserialize etmek için, bu classların tanımlanması gerekiyor (eğer dynamic kullanmıyorsanız)

İlk olarak bu işlemi yapabilmek için JSON stringleri class’a çevirecek bir parser mı yazsam diye düşünmüştüm yıllar önce. Sonra tembellik edip bunu kesin yazmıştır birisi diye…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store