SẴN SÀNG CUNG ỨNG KỊP THỜI CHO KHÁCH HÀNG CÁC LOẠI BÌNH KHÍ NÉN

- Bình chứa khí được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN 6153–6154 : 1996 ) và tiêu chuẩn ASME

- Kiểu dáng Bình : đứng

- Màu sơn : xanh dương , vàng kem

- Vật liệu chế tạo : CT3 / SS 400

- Bình được hàn tự động và siêu âm 100 % đường hàn .

- Đầy đủ phụ kiện kèm theo Bình ( van , đồng hồ ,…..)

- Đầy đủ hồ sơ thiết bị áp lực phục vụ cho khách hàng đăng kiểm để sử dụng.

- Áp suất thiết kế của Bình : 10 KG / cm2

- Dung tích chứa của Bình : từ 0,5 M3 đến 10 M3

BÌNH KHÍ NÉN 0,5 M3
BÌNH KHÍ NÉN 1 M3
BÌNH KHÍ NÉN 1,5 M3
BÌNH KHÍ NÉN 2 M3
BÌNH KHÍ NÉN 3 M3
BÌNH KHÍ NÉN 4 M3
BÌNH KHÍ NÉN 5 M3
BÌNH KHÍ NÉN 6 M3
BÌNH KHÍ NÉN 7 M3
BÌNH KHÍ NÉN 9 M3
BÌNH KHÍ NÉN 8 M3
BÌNH KHÍ NÉN 10 M3

CÁC LOẠI BÌNH KHÍ NÉN THEO NHU CẦU RIÊNG CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG VỚI ĐƠN GIÁ HỢP LÝ

- Bình được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam ( TCVN 6153–6154 : 1996 ) và tiêu chuẩn ASME

- Kiểu dáng Bình : đứng hoặc nằm

- Màu sơn : theo yêu cầu khách hàng hoặc đánh bóng bên ngoài ( bình làm vật liệu INOX)

- Vật liệu chế tạo : CT3 / SS 400 hoặc thép không rỉ ( INOX )

- Bình được hàn tự động và siêu âm 100 % đường hàn .

- Đầy đủ phụ kiện kèm theo Bình ( van , đồng hồ ,…..)

- Đầy đủ hồ sơ thiết bị áp lực phục vụ cho khách hàng đăng kiểm để sử dụng.

- Áp suất thiết kế của Bình : theo yêu cầu của khách hàng , tối đa 40 Bar

  • Dung tích chứa của Bình : theo yêu cầu của khách hàng , từ 200 Lít đến 25 M3

Xem ngay gia binh chua khi nen để biết thêm chi tiết.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.