Các sản phẩm kiểm soát mùi dựa trên vi khuẩn để loại bỏ mùi và phòng ngừa

Sử dụng các vi sinh khử mùi hôi hữu ích trong việc loại bỏ mùi hiệu quả và kiểm soát mùi tối ưu, lâu dài bằng cách thu giữ và làm giảm chất hữu cơ gây mùi.

Các giải pháp xử lý và khử mùi của Novozymes có hiệu quả đối với nhiều loại mùi hôi trên bề mặt cứng và vải, trong nhà và ngoài trời. Hóa học tiên tiến mang lại mùi để kiểm soát mùi ngay lập tức, trong khi các vi sinh vật có ích làm suy giảm các phân tử thơm và chất hữu cơ gây mùi. Nó thêm vào việc kiểm soát mùi tức thời và lâu dài mà vượt ra ngoài việc che dấu mùi để loại bỏ chúng ở nguồn.

Lợi ích:
• Loại bỏ mùi hôi nhanh bằng cách trung hoà hiệu quả các loại malodor 
• Thu thập và làm phân huỷ các phân tử mùi và chất hữu cơ mùi để kiểm soát mùi hôi sâu vào sâu 
• Công nghệ vi khuẩn tiên tiến giúp kiểm soát mùi mạnh mẽ và bền lâu 
• Bền vững , Các sản phẩm làm sạch tự nhiên

Like what you read? Give Biotech Vietnam a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.