Araba Sileceği Problemi
kayam
102

yukarıdakileri okumadım. o nedenle ne olduğunu bile bilmiyorum ama silecekler konusunda bir fikrim var. burada da bahsedilince yazayım dedim. saçma ve uygulanabilir olmayabilir. ön camın tepe kısmına yüksek basınçlı hava püskürten bir düzenek konsa silecekten daha iyi temizler diye düşündüm.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.