Problem

The GROUP BY clause in SQL Server allows grouping of rows of a query. Generally, GROUP BY is used with an aggregate SQL Server function, such as SUM, AVG, etc. In addition, the GROUP BY can also be used with optional components such as Cube, Rollup and Grouping Sets. In this tip, I will demonstrate various ways of building a GROUP BY along with output explained.

Solution

When building queries for reports, we often use the GROUP BY clause. There are also cases where having subtotals and totals as part of the output is helpful and this is where…


Sisteminizde bulunan MSSQL veritabanlarının disk kullanım durumlarına yönelik yapacağınız kontroller için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

CREATE TABLE #FileSize
(dbName NVARCHAR(128),
FileName NVARCHAR(128),
type_desc NVARCHAR(128),
CurrentSizeMB DECIMAL(10,2),
FreeSpaceMB DECIMAL(10,2)
);

INSERT INTO #FileSize(dbName, FileName, type_desc, CurrentSizeMB, FreeSpaceMB)
exec sp_msforeachdb
‘use [?];
SELECT DB_NAME() AS DbName,
name AS FileName,
type_desc,
size/128.0 AS CurrentSizeMB,
size/128.0 — CAST(FILEPROPERTY(name, ‘’SpaceUsed’’) AS INT)/128.0 AS FreeSpaceMB
FROM sys.database_files
WHERE type IN (0,1);’;

SELECT *
FROM #FileSize
WHERE dbName NOT IN (‘distribution’, ‘master’, ‘model’, ‘msdb’) -- AND FreeSpaceMB > 500
order by FreeSpaceMB desc;
DROP TABLE #FileSize;
Alıntıdır: sqlshack.com

DROP TABLE #FileSize;

Alıntıdır: sqlshack.com


Sizinde SQL Management Studio ile çalışırken tablar arası geçişte ekranınız refresh olmuyorsa sizinle aynı problemi paylaşıyoruz demektir.

Bunun çözümü için şu adreste yer alan adımları izlemek yeterli oluyor.

TOOLS -> OPTIONS -> ENVIRONMENT -> GENERAL

Then untick the following 2 checkboxes:
Automatically adjust visual experience based on client performance
Use hardware graphics acceleration if available.


50 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığının ortaya çıkması ardından kişisel verileri korumak çok daha önem kazandı. İşte kişisel verileri çevrimiçi ve çevrimdışı olarak güvenli tutmaya yönelik 7 basit ve etkili ip ucu.

Verileri yedeklemek

Dijital verilerin kopyalarını tutmak, kişisel verileri korumanın en basit yöntemlerinden biridir. Ancak bu yöntem genellikle göz ardı edilir. Verileri yedeklemek, herhangi bir cihazın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde bilgi ve belgelerin güvende olacağı anlamına gelir. Harici bir sabit sürücü kullanılarak veriler kolayca yedeklenebilir.

Açık kablosuz ağları kullanmamak

Wifi sinyalleri genellikle evin dışına kadar ulaşır, dolayısıyla bilgisayar korsanları için kolay bir hedef olur. …


Php ile programlama yapıyorsanız muhakkak bir gün veritabanına kayıt ve veritabanından kayıt listeleme işlemini yapmanız gerekecektir. Aşağıda kayıt listelemede kullanabileceğiniz iki yöntem yer almaktadır. Sorularınız için yorum yazabilirsiniz.

1. YÖNTEM

<?php //php bloğu başlıyor

$con = mysql_connect(Veritabani Adresi,Kullanıcı Adı ,Kullanıcı Şifresi); //Mysql Bağlantı Bilgileri

if (!$con) // Bağlantı bilgileri Kontrolu
{
die(‘Bağlantı Kurulamadı: ‘ . mysql_error()); //Bağlantı Hatalı İse Hatayı Göster
}
mysql_select_db(Veritabanı Adı, $con); //Seçili Veritabanına Bağlan

$result = mysql_query(“SELECT * FROM Tablo Adı”); // Sorgu yapılması ve sorgunun $result değişkenine aktarılması

while ($row = mysql_fetch_array($result)) //sorgu sonucu dönen değerler dizi olarak dizi boyutunda $row aktarılır ve döngü kurulur

{ //döngü…


Merhaba arkadaşlar. Bu benim İlk (siftah) Makalem. Bugün sizinle çalıştırma (Runtime) anında nesne oluşturma işlemine bakacağız. Boş bir proje açınız. Formu açınız ve kontrol eklemeyiniz. F5 tuşuna basınız Form boş çıkmalı. Sonra aşağıdaki adımlara geçiniz.

Ekranda dizayn esnasında olmayan button için Form Load olayına kod eklenmesi gerekiyor. Aşağıdaki kodun eklenmesi yeterli.

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { // Formun açıldığı anda çalışacak bölüm
Button btnEkle = new Button(); //btnEkle adında bir buton nesnesi oluşturuyoruz. Bundan sonra bu butonumuzun özelliklerine btnEkle olarak erişeceğiz.
btnEkle.Top =100; // btnEkle Form üzerindeki yerleşeceği kordinatlarını belirtiyoruz(Y Ekseni İçin).
btnEkle.Left=50; // btnEkle Form üzerindeki yerleşeceği kordinatları belirtiyoruz(X Ekseni İçin).
btnEkle.Text = “Ekle”; // btnEkle ekranda görüneceği ad. Kullanıcıyı bilgilendirmek için.
btnEkle.Click += new System.EventHandler(this.btnEkle_Click); // btnEkle…


Bazı işlemler, birbirlerine olan bağımlılıkları yüzünden, tek bir işlem gibi yapılmalıdır. Eğer işlemlerden birisi yapılamayacaksa, bütün işlem bloğu iptal edilmelidir.

Örneğin web’den satış yapan bir site var diyelim. Bir sipariş alındığında, müşteri hesabına borç yazılmalı, ürün stoktan düşülmeli, paketleme/kargo servisine nakliye emri verilmeli…

Bu işlem bloğu yarıda kalırsa, sorunlu durumlar oluşur. Örneğin müşteriyi borçlandırdık, stoktan ürünü düştük ama nakliye emrini veremedik, bir sebepten dolayi işlem kesildi. O zaman, müşterinin eline geçmeyecek bir ürün için müşteriyi borçlandırmış oluruz.

Nakliye emri aşamasinda bile sorun çıksa, bütün işlem bloğunun iptal edilmesi gerekir.

Bu tip blok işlemleri transaction yardımı ile yapıyoruz. Ya işlem bloğunun…


Geçenlerde bir mail aldım. Maili yazan arkadaş bir yazılım şirketinde programcı olarak görev yaptığını fakat şirket içerisinde yükselemediğini söylüyordu. Yanlış anlaşılmasın, arkadaşımız yönetici olma amacında değil, sadece yazılım geliştirme projelerinde daha yetki sahibi olmak istiyor. Malum Junior/Senior developer kademelerinin arasında sıkışan bir sürü kademe de mevcut. İşte bu kademelerin daha iyi bir yazılımcı olunarak nasıl aşılabileceği soruluyordu mailde. İşte benim tavsiyelerim…

Heyecanlanın!

Yaptığınız işle ilgili heyecanlanın ve bu heyecanı etrafınıza yayın. Görevleri size verildiği için yapıyormuş gibi bir izlenim yaratmanız hiç işinize yaramaz. Tam tersine aldığınız görevi kutsayın! ve onu başarmanın heyecanını koruyun. Heyecan çok önemlidir! Ne kadar teknik bilgisi…


Bu makalemizde donanım programlama örneklerinde Port kontrolünü göreceğiz. Programlayacagımız portumuz ise Seri Port namı diğer RS232 standartı.
Seri Port en eski donanım iletişimlerindendir. Şu an yerini daha gelişmiş paralel veri seri iletim temelli iletişim uygulamalarına bırakmıştır.

Seri Porttan iletişim diğer iletişim arabirimlerine göre oldukça ilkel kalmaktadır. Şuan için Dizüstü bilgisayarlarda bu port kullanılmamakla beraber Masaüstü bilgisayarlarda da ortadan kalkmaktadır. Her ne kadar kullanımı azalan bir teknoloji olsa da iletişim arabirimlerine yeni başlayanların mutlaka öğrenmeleri gereken temel bir konudur,seri iletişim. Zira elektronik devre tasarımı ve bunun Bilgisayar ile haberleşmesi genelde Seri port üzerinden yapılır.

Seri iletişimi basitçe şöyle anlatabiliriz. Seri iletişimde…


Bazı durumlarda programınızın birden fazla çalışmamasını istemeyebilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşınca bu iş için C# cephesinde özel kod araştırmasına başladım, ancak bir sonuca ulaşamadım. Bunun için kendim bir çözüm aramaya başladım. Mini bir görev yöneticisi (taskbar) ile istediğim sonuca ulaşabilirdim. Başka yöntem veya bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Program taskbarda ” deneme1234 ” adında yer aldığı düşünülerek yazılmıştır.

using System.Diagnostics;

/* İsim kütüphanesi ekleniyor. Kullanacağımız Process sınıfı Diagnostics kütüphanesinde yer alıyor*/

private void FormAcilis_Load(object sender, EventArgs e) {

Process currentProcess = Process.GetCurrentProcess();

/* Programımızın çalışma özelliklerini alabilmemiz için currentProcess değişkenini tanımlıyoruz*/
Process[] localByName = Process.GetProcessesByName(“deneme1234”);

/* Çalışan Programlardan adı ” deneme1234 ”…

Birol Topuz

Yeni ol, önde ol. Eseriniz sizi yansıtsın!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store