Verileri yedeklemek

Açık kablosuz ağları kullanmamak

Antivirüs yazılımı kullanmak

Şifreleri düzenli olarak değiştirmek

Doğum günü ve adres bilgilerini yayınlamamak

Kamera ve Bluetooth’u kontrol etmek

Belgeleri taramak ve yedeklemek

--

--

--

Yeni ol, önde ol. Eseriniz sizi yansıtsın!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Birol Topuz

Birol Topuz

Yeni ol, önde ol. Eseriniz sizi yansıtsın!

More from Medium

Some can’t live without water, I would definitely die without LinkedIn

K1 Keto Life Reviews — (Shocking Update 2022)Is K1 Keto Legit & Safe To Use?

dYdX Trading Tool Calculator Guide

5 FAQ: Know About The Merge and Ethereum Latest Roadmap