Php ve Mysql Listeleme Yöntemleri

Birol Topuz
May 20, 2019 · 1 min read

Php ile programlama yapıyorsanız muhakkak bir gün veritabanına kayıt ve veritabanından kayıt listeleme işlemini yapmanız gerekecektir. Aşağıda kayıt listelemede kullanabileceğiniz iki yöntem yer almaktadır. Sorularınız için yorum yazabilirsiniz.

1. YÖNTEM

<?php //php bloğu başlıyor

$con = mysql_connect(Veritabani Adresi,Kullanıcı Adı ,Kullanıcı Şifresi); //Mysql Bağlantı Bilgileri

if (!$con) // Bağlantı bilgileri Kontrolu
{
die(‘Bağlantı Kurulamadı: ‘ . mysql_error()); //Bağlantı Hatalı İse Hatayı Göster
}
mysql_select_db(Veritabanı Adı, $con); //Seçili Veritabanına Bağlan

$result = mysql_query(“SELECT * FROM Tablo Adı”); // Sorgu yapılması ve sorgunun $result değişkenine aktarılması

while ($row = mysql_fetch_array($result)) //sorgu sonucu dönen değerler dizi olarak dizi boyutunda $row aktarılır ve döngü kurulur

{ //döngü başlangıcı

echo $row[‘sutun1’].$row[‘sutun2′].’</br>’; //Ekrana Tablo Adı tablosundaki sutun1 ve sutun2 alanları yazılır Tüm döngü boyunca bu işlem gerçekleşir. </br> komutu ilede her döngüde alt satıra inilir

} // döngü bitiyor
?> // php bloğu bitiyor

2. YÖNTEM

<?php //php bloğu başlıyor

$con = mysql_connect(Veritabani Adresi,Kullanıcı Adı ,Kullanıcı Şifresi); //Mysql Bağlantı Bilgileri

if (!$con) // Bağlantı bilgileri Kontrolu
{
die(‘Bağlantı Kurulamadı: ‘ . mysql_error()); //Bağlantı Hatalı İse Hatayı Göster
}
mysql_select_db(Veritabanı Adı, $con); //Seçili Veritabanına Bağlan

$result = mysql_query(“SELECT * FROM Tablo Adı”); // Sorgu yapılması ve sorgunun $result değişkenine aktarılması

echo mysql_result($result,1,”sutun1″); //Dönen sorguya göre sutun1 sütunun 1. satırdaki değeri ekrana yazılıyor

echo mysql_result($result,1,”sutun2″); //Dönen sorguya göre sutun2 sütunun 1. satırdaki değeri ekrana yazılıyor

echo mysql_result($result,2,”sutun1″); //Dönen sorguya göre sutun1 sütunun 2. satırdaki değeri ekrana yazılıyor

echo mysql_result($result,2,”sutun2″); //Dönen sorguya göre sutun2 sütunun 2. satırdaki değeri ekrana yazılıyor

} // döngü bitiyor
?> // php bloğu bitiyor

Written by

Yeni ol, önde ol. Eseriniz sizi yansıtsın!

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade