Runtime Esnasında Kontrol Ekleme

Ekranda dizayn esnasında olmayan button için Form Load olayına kod eklenmesi gerekiyor. Aşağıdaki kodun eklenmesi yeterli.

Altı çizili olan butonumuzun tıklama olayı için yazılmış bölümde burasıdır. Aşağıdaki kod satıra eklenmeli.

--

--

--

Yeni ol, önde ol. Eseriniz sizi yansıtsın!

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Birol Topuz

Birol Topuz

Yeni ol, önde ol. Eseriniz sizi yansıtsın!

More from Medium

A summary of Arche Network’s and Chainlink Labs Meetup on T-Hub Bali, Indonesia.

What’s Next in Buzzy Beverages?

Midnight at the Oasis

Gamer changer in algorithm stablecoin, TiTi & TiUSD