SSMS Tab Refresh Problemi

Sizinde SQL Management Studio ile çalışırken tablar arası geçişte ekranınız refresh olmuyorsa sizinle aynı problemi paylaşıyoruz demektir.

Bunun çözümü için şu adreste yer alan adımları izlemek yeterli oluyor.

TOOLS -> OPTIONS -> ENVIRONMENT -> GENERAL

Then untick the following 2 checkboxes:
Automatically adjust visual experience based on client performance
Use hardware graphics acceleration if available.

Written by

Yeni ol, önde ol. Eseriniz sizi yansıtsın!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store