The Malaysia-based BCMG Genesis Bitcoin Fund-I, or BGBF-I, has officially launched, claiming to have become the first insured institutional crypto product available in the Southeast Asian region.

see more:

https://timebit.news/news-en/southeast-asias-first-bitcoin-fund-bgbf-i-launches-to-meet-local-institutional-demand/?lang=en


Bất chấp sự không chắc chắn xung quanh các tài sản đầu cơ trong tuần này, Bitcoin và Ethereum tiếp tục thu hút đầu tư dài hạn.

Xem thêm:

https://timebit.news/featured/thi-truong-tien-dien-tu-on-dinh-ket-thuc-da-lao-doc-kho-khan/


Argo Blockchain đã hoàn thành việc mua lại 320 mẫu đất ở Texas, nơi công ty có kế hoạch triển khai các hoạt động khai thác Bitcoin.

Xem thêm:

https://timebit.news/featured/argo-blockchain-mua-dat-de-xay-dung-co-so-khai-thac-bitcoin-o-texas/


Saffron đã kết thúc vòng gọi vốn để giúp đưa các nhà đầu tư tài chính truyền thống vào không gian DeFi. Các nguồn tin cho biết nó đã huy động được hơn 2 triệu đô la.

Xem thêm:

https://timebit.news/featured/coinbase-ventures-vcs-dong-gop-2-trieu-do-la-vao-nen-tang-defi-saffron/


Giá Bitcoin tăng hơn 5% và thậm chí nó đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 52.000 USD so với Đô la Mỹ. BTC hiện ở trên 53.000 đô la và có khả năng sẽ tiếp tục cao hơn tới 54.500 đô la và 55.000 đô la.

Xem thêm:

https://timebit.news/featured/bitcoin-tang-tren-52-nghin-do-la-tai-sao-btc-co-the-som-dat-muc-55-nghin-do-la/


Theo một thông báo, điều lệ mới cho phép BitGo cung cấp dịch vụ giám sát cho các khách hàng tổ chức ở New York — các khách hàng đang tìm cách đầu tư lớn vào tiền điện tử và tuân thủ các quy định của địa phương.

Xem thêm:

https://timebit.news/featured/bitgo-nhan-duoc-giay-phep-uy-thac-tu-cac-co-quan-quan-ly-new-york/


detriệu đô la vào nền tảng DeFi Saffron.

Các công ty đầu tư mạo hiểm, bao gồm Dragonfly Capital và Coinbase Ventures, đã hoàn tất vòng gọi vốn vào nền tảng quản lý rủi ro DeFi Saffron, theo một thông cáo báo chí. Các nguồn tin quen thuộc nói rằng số tiền quyên góp được là hơn 2 triệu đô la.

Xem thêm:


Tiền điện tử tiếp tục được sử dụng với quy mô phổ biến hơn. Người dùng Google Finance hiện có thể nhận được tóm tắt nhanh về giá của các loại tiền điện tử hàng đầu chỉ với một cú nhấp chuột.

Xem thêm:

https://timebit.news/featured/google-finance-them-tab-tien-dien-tu-co-bitcoin-ether-litecoin/


There are many ways to get your own crypto wallet, but the most common way a lot of traders use to open a digital wallet is on blockchain.com website. The created wallet will store many coins like btc, eth, krs token, …, which can be traded worldwide. It’s called Crypto wallet for all coins.

see more:


TimeBit SaaS concept — Software as a Service concept
TimeBit SaaS concept — Software as a Service concept
TimeBit SaaS concept — Software as a Service concept

SaaS concept stands for Software as a Service that a company uses software to provide customers with a service. In this model, SaaS companies host and maintain the servers, databases, and the code that makes up an application. With the SaaS model, the user does not pay for the software itself. Instead, it works like a rental. They have the authorization to use it for a period of time and pay for the software that they are using.

Source: https://timebit.sg/en_US/saas-concept/

Timebit — Bitcoin news

https://timebit.news/ - News page updates the latest information on bitcoin trading, buy sell cryptocurrency, how to invest bitcoin?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store