Bitmatrix, kripto varlık alım satım platformu olarak hizmet vermekte olup, banka seviyesinde güvenlikle donatılmış ve uluslararası en iyi uygulamalar esas alınarak kurgulanmıştır.

Kripto paralara olan ilgi ile birlikte kripto para yatırımları ve bunun doğal sonucu olarak yatırımcıların kripto varlık borsalarını kullanarak yaptığı işlemler artmıştır.

Kripto paraların değerinin artması ve daha çok yatırımcının bu alana gelmesi devamında birçok siber saldırgan ve kötü niyetli kişilerin iştahı kabarmıştır.

Kripto borsalar da, hem bu saldırıları hem yatırımcıların ve borsaların suistimal edilmesini önlemek hem de “know your customer (KYC)” uyumu için kullanıcılarını tanımak adına gerekli önlemleri almanın yanı sıra, kullanıcılarından kimliklerini ispat etmek için onlardan…

Bitmatrix

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store