1. Ի՞նչ է CS50x Armenia-ն

CS50x-ը Հարվարդի համալսարանի կողմից մշակված համակարգչային գիտությունների և ծրագրավորման ուսուցման ծրագիր է, որն այժմ անցկացվում է աշխարհի առաջատար համալսարաններում։ Շատ շուտով այն անցկացվելու է նաև Հայաստանում՝ bitschool-ի նախաձեռնությամբ։

CS50x Armenia-ի առաքելությունն է ծրագրավորումն ու համակարգչային գիտությունները լայնորեն հասանելի դարձնել Հայաստանում, փոխել դրանց նկատմամբ «բոբո» վերաբերմունքն ու ոգևորել մարդկանց, անկախ տարիքից, չվախենալ ձեռք բերել նոր մասնագիտություն։

bitschool

Ծրագրավորման և մենեջմենթի կրթական կենտրոն։

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store