Varför göra en webbplats tillgänglig?

Jag har på senaste tiden försökt skriva en del om tillgänglighet på webben. Tillgänglighet är till för att skapa de förutsättningar som behövs för någon med en funktionsnedsättning att ta till sig, förstå och använda information på en webbplats eller för en tjänst. Exempel på funktionsnedsättningar som kan påverka hur man använder en webbplats eller tjänst kan vara synnedsättningar, lässvårigheter, neurologiska funktionsnedsättningar eller rörelesesvårigheter.

Ofta behöver man argumentera om varför man behöver utveckla och designa för människor med funktionsnedsättningar.

Det brukar finnas argumentera för att ”det är inte vår målgrupp”, ”vi har inte sådana krav” eller ”det är för dyrt”.

Så jag tänkte försöka räkna upp lite argument man kan använda för att kunna jobba mer med tillgänglighet i sin organisation eller för kunder.

  1. Först och främst är det moraliskt rätta att göra eftersom Sverige har anslutit sig till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

2. Funktionsnedsättning != funktionshinder. En viktig distinktion är att en funktionsnedsättning betyder inte alltid ett funktionshinder. Ett funktionshinder är den begränsning någon får p.g.a. en funktionsnedsättning i relation till sin omgivning. Om vi kan skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar kan vi minska denna begränsing. Handisam gjorde en rad bra filmer som visar på hur kontextuellt en funktionsnedsättning kan vara.

Myndigheten — Handisam

3. Att inte jobba med tillgänligheten av en webbplats är också en missad chans för ökad användning av webbplatsen. Eftersom ungefär var 5:e människa har något slags funktionsnedsättning så är det möjligt att gå miste om en stor mängd besökare. Det finns mycket som visar på att ökad tillgänglighet ger så klart en ökad användning av webbplatsen.

Om fler kan nå och använda webbplatsen ger detta ökad chans till fler köp eller minskad kostnad för supportärenden.

4. Eftersom en tillgänglig webbplats är bättre strukturerad, mobilanpassad, enligt standard och har flera sökbara element så ger detta också bättre SEO.

5. Sen Januari 2015 så finns det en specifik diskrimineringsform för bristande tillgänglighet. Om man som företag verkar inom områden där det finns ett förbud mot diskriminera skall man vidta åtgärder för att skapa en tillgänglig webbplats.

6. Eftersom en tillgänglig webbplatsen är byggd enligt standard så blir den lättare att underhålla och kommer därför kosta mindre i längden.

7. Eftersom mycket av det som skapar bra tillgänglighet också skapar bättre användbarhet så blir det bättre för alla besökare oberoende om man har ett funktionsnedsättning eller inte. Man får helt enkel en mer användbar webbplats. Precis som många produkter (t.ex. fjärrkontrollen) som har börjat som hjälpmedel men nu används oberoende om man har funktionsnedsättning eller inte så finns det inga nackdelar att göra en webbplats mer tillgänglig utan hjälper alla.

Så vilka argument använder ni i ert arbete och vilka argument har jag missat?

Like what you read? Give Björn Klockljung a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.