Erişim belirleyiciler(access modifiers) koda dışardan yapılmak istenen müdahalenin sınırlarını belirlemek amacıyla kullanılan anahtar ifadelerdirJavada public,protected,default ve private olmak üzere 4 erişim belirleyici vardır.

Adından da anlaşılacağı üzere(genel,halka açık) genel erişim belirleyicimizdir.Sınıf içinden,paket içinden,farklı paketlerdeki sınıflar üzerinden erişime açıktır.Kısacası public olan sınıfa gerekli şartları sağlayarak istediğimiz yerden ulaşabiliriz:D

Private…


Nesneye yönelik programlamada SOLID prensipleri,yazılımı daha anlaşılır,yeniden kullanılabilir,esnek ve sürdürülebilir bir hale getirmek için kullanılan totalde 5 ilkeden oluşan ,Robert C. Martin tarafından ileri sürülen ve kısaltması Michael Feathers tarafından düşünülen prensipler bütünüdür.

5 SOLID prensibi:

Single-Responsibility Principle

Adından…

Fatma Gül Yıldırım

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store